Gospodarka odpadami

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

  1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.

Ważne

Zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny bardzo często zawiera niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia i środowiska substancje (np. kadm, ołów, chrom, brom, freon, tręć, itp) dlatego należy go bezwzględnie odpowiednio zutylizować.

Elektro odpady są również źródłem surowców, które w procesie recyklingu można powtórnie wykorzystać i tym samym oszczędzić zasoby Ziemi.

Oznaczenie przypominające o nakazie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu i zakazie wyrzucania go z innymi odpadami

Pamiętaj, że za wyrzucenie urządzenia elektrycznego lub elektronicznego
w miejscu do tego nieprzeznaczonym grozi mandat nawet do 5000 zł!

  • Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
  • Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać podczas składania zamówienia w polu  „Uwagi do sprzedającego”.

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 z pózn. zm.) zobowiązuje nas do przyjęcia zużytego sprzętu.
Warunkiem jest zakup towaru tego samego rodzaju, jaki chcemy zutylizować.

  • Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Jednym słowem masz możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do sklepu wielkopowierzchniowego w Twojej okolicy bez ponoszenia kosztów. Żaden z wymiarów zewnętrznych nie może przekraczać 25 cm.

  • W sklepach fizycznych o powierzchni sprzedaży poniżej 400 m 2 zakazane jest zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących z zużytego sprzętu.
  • Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

  • Punkty selektywnej zbiórki odpadów PSZOK. Radzimy zapoznać się z tablicami informacyjnymi w Twojej gminie.

Jak zwrócić zużyty sprzęt do difart.pl?

 

Zbierz w zamówieniu wszystkie interesujące Cię przedmioty.

W polu „Uwagi do Sprzedającego” poinformuj nas o chęci zwrotu zużytego sprzętu (Sprzęt musi pełnić te same funkcje i być tego samego rodzaju co sprzęt zakupiony).

Czekaj na informacje o dalszych krokach w wiadomości email. Kurier bezpłatnie odbierze od Ciebie zużyty sprzęt w ciągu max 30 dni. (Pamiętaj. Sam, we własnym zakresie musisz przygotować produkt do wysyłki.)

Dbaj o środowisko. Przestrzegaj przepisów.